+32 59 49 00 44 info@befam.be
Conflicten binnen relaties brengen veel vragen en emoties met zich mee. Hierover praten in aanwezigheid van een onpartijdige bemiddelaar kan verhelderend werken.

Als jullie kiezen voor bemiddeling blijven jullie steeds rechtstreeks met elkaar communiceren onder begeleiding van een bemiddelaar. Als bemiddelaar help ik jullie op een efficiënte en gelijkwaardige wijze zelf te onderhandelen, zelf te zoeken naar en zelf te beslissen over oplossingen voor jullie conflict.

Informatie over echtscheiding

Je overweegt om te scheiden …
Jullie hebben weinig zicht op de verschillende scheidingswegen of procedures …
Je hebt vragen omtrent scheiden en de hieraan verbonden financiële, materiële en emotionele gevolgen voor jezelf en de kinderen …

Aan de hand van jullie vragen worden alle mogelijke echtscheidingsvormen met de daaraan verbonden voor- en nadelen duidelijk en uitgebreid toegelicht. Samen wordt bekeken welke oplossing of weg voor jouw/jullie situatie het best past en waar je hiervoor terecht kan.

Relatiebemiddeling

Jullie twijfelen om te scheiden maar raken er moeilijk uit …
Jullie overwegen om een tijdje apart te wonen (proefscheiding) …

 

Samen wordt er, in overleg, gekeken naar jullie knelpunten, verwachtingen en mogelijkheden om samen verder te gaan.
Indien jullie beslissen om (tijdelijk) apart te wonen, kan er een overeenkomst uitgewerkt worden.

Scheidingsbemiddeling

Jullie beslissen om apart te wonen (feitelijke scheiding) …
Jullie willen scheiden of de relatie verbreken en kiezen om de overeenkomst zelf op te maken(echtscheiding door onderlinge toestemming) …
Jullie zitten verwikkeld in een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting maar willen zelf onderhandelen over tijdelijke of duurzame regelingen over goederen, kinderen, of …

Door middel van scheidingsbemiddeling kunnen jullie samen, met behulp van een bemiddelaar, op zoek gaan naar oplossingen voor de goederenverdeling, het huis en/of de kinderen.

Als bemiddelaar kijk ik erop toe dat de oplossingen die gevonden worden in het belang van beiden zijn en tegemoet komen aan jullie bezorgdheden en wensen. Tevens waak ik erover dat, indien er kinderen zijn, jullie kinderen zo weinig mogelijk lijden onder de scheiding.

Afspraken worden opgenomen in een overeenkomst voor echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) dat samen met een verzoekschrift kan worden neergelegd op de rechtbank van eerste aanleg. De overeenkomst kan ook dienen voor een notaris.

Ouderschapsbemiddeling

Jullie zijn samenwonend en beslissen om apart te wonen (feitelijke scheiding) en willen zelf regelingen over jullie kinderen uitwerken …
Jullie zijn gehuwd en kiezen voor een echtscheiding door onderlinge toestemming waarbij jullie zelf een overeenkomst wensen op te maken over de kostenregeling, ouderlijk gezag en huisvesting van jullie zoon …
Jullie zitten verwikkeld in een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting maar jullie willen eigenlijk zelf onderhandelen en beslissen over tijdelijke of duurzame regelingen over jullie kinderen …
Jullie hebben een regeling op papier maar wensen nieuwe of andere afspraken te maken over jullie dochter …
de communicatie met je ex-partner loopt niet goed en er rijzen steeds meer problemen over vastgelegde omgangsregeling, kostenregeling of …
Thuis kan het zo niet meer verder met onze tienerdochter. Ze veegt aan alles haar voeten. Het lukt niet om elkaar te begrijpen en om duidelijke afspraken te maken …
De regeling die de rechter heeft uitgesproken is voor ons veel te vaag …

Na scheiding leven jullie als ex-partners maar blijven jullie ouder over de kinderen en is het van belang dat zij niet klem worden gezet in de conflicten. Als je kwaad bent op je (ex)-partner is het niet makkelijk om je constructief op te stellen als ouder. Dit vergt enorm veel inspanning.

Ouderschapsbemiddeling biedt ouders de mogelijkheid om samen een regeling uit te werken over de kinderen rond gezag, verbijf, kosten, beslissingen, …Naast de aandacht voor het tegemoet komen van de regelingen aan jullie wensen en bezorgdheden, houd ik als bemiddelaar ook steeds de belangen van de kinderen voor ogen. Een doordachte, haalbare en aanvaardbare regeling verkleint de kans op conflicten.

Binnen ouderschapsbemiddeling kan er worden stilgestaan bij het (re)organiseren van het ouderschap en wordt er tijd gemaakt om de gevoelens ten aanzien van je (ex)-partner te ontkoppelen van jullie ouderschap.

Bemiddeling in familiegeschillen

Er zijn conflicten tussen familie- of gezinsleden (broers, zussen, ouders, grootouders, neven, …) …
Afspraken tussen ongehuwden worden niet nagekomen …
Binnen de familie heersen er conflicten betreffende erfenissen, het plaatsen van oma in een rusthuis …
Mijn partner slaat me. Ik weet niet meer wat ik moet doen …
Je ex-partner blijft je lastig vallen …

Bij partnergeweld, conflicten tussen familieleden of vrienden, stalking, afspraken die niet worden nageleefd, … zoeken we samen naar aanvaardbare en haalbare oplossingen voor de meningsverschillen. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een afsprakennota.

 • Jullie onderhandelen zelf, zoeken zelf naar oplossingen die tegemoet komen aan jullie persoonlijke wensen en beslissen zelf over het resultaat van de overeenkomst. Er worden geen beslissingen door derden opgelegd. Als bemiddelaar neem ik ook geen beslissingen.  Jullie hebben zelf julliescheiding in eigen handen.

 • In tegenstelling tot klassieke procedures wordt er tijdens de bemiddeling ruimte gecreërd voor het uiten van gevoelens, bezorgdheden en wensen, wordt het praten met en luisteren naar elkaar bevorderd, is er respect voor elkaar en wordt er steeds rekening gehouden met jullie eigen tempo.

 • Binnen bemiddeling werken we naar een gezamelijke toekomst als ouders waarbij de kinderen niet klem worden gezet in de conflicten. Er is aandacht voor de wensen en de bezorgdheden van jullie kinderen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om in de toekomst als ex-partner te overleggen over het ouderschap. Verder wordt er stilgestaan bij de (re)organisatie van jullie nieuw leven.

 • Samen zoeken en beslissen over het resultaat zorgt voor een duurzame, leefbare en aanvaardbare overeenkomst die beter gerespecteerd wordt.

 • In tegenstelling tot een klassieke procedure waar er slechts één winnaar is, kunnen jullie beiden enkel winnen.

 • Het bekomen van een overeenkomst binnen bemiddeling is vaak korter in tijd en goedkoper dan een klassieke procedure voor de rechtbank.

 • Bemiddeling vormt een alternatief voor gerechtelijke procedures die vermoeiend, kostelijk, stressvol en pijnlijk zijn.

Een bemiddeling bestaat uit verschillende sessies waarbij twee fasen worden doorlopen.
Het aantal sessies is afhankelijk van de omvang van jullie meningsverschillen.

Fase 1: onderhandelen over de trajecten

In deze fase wordt er nagegaan welk traject jullie kiezen voor het oplossen van de conflicten. Beiden worden geïnformeerd over de verschillende mogelijke trajecten waarbij de voor- en nadelen worden besproken. Als bemiddelaar help ik jullie een traject te kiezen dat het best past voor jullie eigen situatie.

Samen zoeken we een antwoord op:

 • Hoe willen we ons conflict oplossen?
 • Onderhandelen we zelf of onderhandelen derden (advocaten of notarissen) in onze plaats?
 • Beslissen we zelf of laten we de beslissing over aan een rechter?

Indien jullie kiezen om zelf te beslissen, zelf te onderhandelen en dit met behulp van een bemiddelaar wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend. Hierin worden beiden geïnformeerd over de spelregels van de bemiddeling. Na het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol gaan we over naar fase 2.

Fase 2: onderhandelen over de zaken

In deze fase verkent de bemiddelaar jullie meningsverschillen en wordt er een inventaris gemaakt van de thema’s die aan bod moeten komen. bv. verdeling van het huis of goederen, bepalen van ouderlijk gezag, verblijfs- en kostenregeling van de kinderen,…

Stap voor stap helpt de bemiddelaar om je standpunten los te laten en zoeken we naar jullie wensen en bezorgdheden. Verder gaan we na aan welke beslissingscriteria de overeenkomst moet voldoen opdat deze als een goede en aanvaardbare oplossing wordt ervaren door beiden.

Jullie zoeken samen regelingen die mogelijk zijn en antwoord kunnen bieden op jullie wensen en bezorgdheden. Indien jullie oplossingen vinden die voor beiden haalbaar, aanvaardbaar en een goed gevoel geven, worden deze afspraken opgenomen in een overeenkomst die door beiden worden ondertekend.

Als erkend bemiddelaar werk ik tijdens de bemiddelingsprocedure steeds volgens drie ethische pricipes:

 1. Beiden zijn grondig geïnformeerd
  Tijdens de bemiddeling waak ik erover dat beiden over voldoende informatie beschikken zodat jullie samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen die een antwoord bieden op je wensen en bezorgdheden.
 2. Jullie onderhandelen zelf
  Als bemiddelaar neem ik zelf niet deel aan de onderhandeling. Tijdens de bemiddeling zet ik jullie aan om zelf te onderhandelen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen die jullie goed vinden. Ik neem geen beslissingen. Jullie beslissen zelf over de overeenkomst en oplossingen.
 3. Beiden hebben evenveel invloed
  Tijdens de bemiddeling waak ik erover dat jullie op een gelijkwaardige en efficiënte manier met elkaar communiceren. Ik garandeer dat elk zijn wensen en bezorgdheden op gelijke basis kunnen worden geuit. Als bemiddelaar werk ik onpartijdig.

De bemiddelingsgesprekken vinden plaats in een volledig vertrouwelijk kader. Dit wil zeggen dat, afhankelijk van het al dan niet slagen van de bemiddeling, de inhoud van de gesprekken niet voor of tegen je kan gebruikt worden tijdens een procedure voor de rechtbank. Tevens is de bemiddelaar gebonden aan haar beroepsgeheim.

Conflicten binnen relaties brengen veel vragen en emoties met zich mee. Hierover praten in aanwezigheid van een onpartijdige bemiddelaar kan verhelderend werken.

Ik wens meer informatie